29/12/2014

Raport bieżący nr 72/2014: Nabycie przez spółkę zależną udziałów Secapital s.a r.l.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent)  informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 roku, zawarł ze spółką InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) umowę sprzedaży części udziałów (Umowa) spółki Secapital s.a r.l. (Secapital). Obie spółki są podmiotami zależnymi od Emitenta i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Emitent posiada bezpośrednio 96,03% udziałów Secapital natomiast pozostałe 3,97% jest w posiadaniu InvestCapital. Emitent posiada bezpośrednio 99,5% udziałów InvestCapital natomiast pozostałe 0,5% jest w posiadaniu spółki 100 % zależnej od Emitenta - Secapital Polska Sp. z o.o. Emitent i InvestCapital są spółkami powiązanymi również osobowo poprzez dwóch Członków Zarządu Emitenta, którzy są jednocześnie Członkami Zarządu InvestCapital. 

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż 114.977 udziałów kategorii F w spółce Secapital o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 11,6 % udziału w kapitale zakładowym Secapital (Udziały) za łączną cenę 149.470.100 zł. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1.100 zł każdy co stanowi łącznie 126.474.700 zł, natomiast w księgach rachunkowych InvestCapital wyniesie 1.300 zł każdy co stanowi łącznie 149.470.100 zł.  Udziały nie są obciążone jakimkolwiek prawem osób trzecich. 

Przeniesienie własności Udziałów na rzecz InvestCapital nastąpi w dniu dzisiejszym. Spółka InvestCapital stanie się właścicielem łącznie 154.277 udziałów Secapital, co stanowi 15,6% kapitału zakładowego Secapital, które uprawniają do 154.277 głosów co stanowi 15,6% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Secapital. 

Po dokonaniu transakcji Emitent będzie posiadał bezpośrednio 84,4% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Secapital oraz pośrednio pozostałe 15,6% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych InvestCapital pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, pożyczki lub wypracowanego dochodu. 

Umowa nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Przedmiotowe nabycie ma dla InvestCapital charakter inwestycji długoterminowej. 

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą oraz Udziałów za aktywa o znacznej wartości jest łączna cena sprzedaży Udziałów która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry