30/11/2011

Raport bieżący nr 72 / 2011: Spełnienie się warunku zawieszającego.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 66/2011 z dnia 03 listopada 2011 roku informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – Secapital S. a r. l. a Emitentem KRUK S.A. Przedmiotem umowy zawartej dnia 3 listopada 2011 roku było nabycie trzech portfeli wierzytelności obejmujących łącznie 74850 wymagalnych niezabezpieczonych wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 927 713 272,54 RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 30.11.2011 r. wynosi 968 718 199,19zł słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych dziewiętnaście groszy) za cenę wynoszącą 40 373 409,21 zł. (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy).
Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez Emitenta pierwszej raty ceny w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry