29/10/2013

Raport bieżący nr 71/2013: Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy poręczenia oraz aneksów do umów kredytowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku zawarte zostały z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank):

aneksy odpowiednio do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 8 kwietnia 2011 roku oraz trójstronnej umowy o kredyt rewolwingowy (Umowa Trójstronna) z dnia 19 lutego 2013 roku, (łącznie Aneksy) oraz

umowa poręczenia Emitenta za zobowiązania PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA)

Na podstawie Aneksów termin dostępności kredytów, w wysokości 70 mln zł każdy, udzielonych na podstawie ww. umów, uległ następującym zmianom:

termin dostępności każdego z dwóch limitów udzielonych do kwoty 31,5 mln zł, zostaje zmieniony na dzień 31 października 2016 roku, a termin ostatecznej spłaty każdego z tych limitów zostaje zmieniony na dzień 31 października 2017 roku;

termin dostępności każdego z dwóch limitów udzielonych do kwoty 8,5 mln zł, zostaje zmieniony na dzień 31 października 2015 roku, a termin ostatecznej spłaty każdego z tych limitów zostaje zmieniony na dzień 31 października 2016 roku;

dzień spłaty oraz koniec okresu dostępności każdego z dwóch kredytów dodatkowych udzielonych do kwoty 30 mln zł, został zmieniony na dzień 31 października 2014 roku.

 

Jednocześnie w związku z zawarciem aneksu do Umowy Trójstronnej, w dniu 29 października  2013 roku Emitent zawarł z Bankiem umowę poręczenia (Umowa Poręczenia) na podstawie, której Emitent udzielił poręczenia za zobowiązania PROKURY wobec Banku wynikające z Umowy Trójstronnej, z uwzględnieniem opisanego powyżej aneksu, stając się tym samym dłużnikiem solidarnym tego zobowiązania. Zgodnie z treścią Umowy Poręczenia na podstawie art. 97 ustawy prawo bankowe Emitent poddał się egzekucji do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami oraz innymi kosztami wynikającymi z Umowy Trójstronnej maksymalnie do dwukrotności łącznej kwoty udzielonych limitów tj. do kwoty 140 mln zł.

Poręczenie zostało udzielone bezterminowo do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy.

Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Trójstronnej tj. do dnia:

31 października 2020 r. w stosunku do wskazanego w Umowie Trójstronnej limitu kredytowego udzielonego do kwoty 31,5 mln zł,

31 października 2019 r. w stosunku do wskazanego w Umowie Trójstronnej limitu kredytowego udzielonego do kwoty 8,5 mln zł,

31 października 2017 r. w stosunku do wskazanego w Umowie Trójstronnej kredytu dodatkowego udzielonego do kwoty 30 mln zł.

 

Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Secapital). Secapital posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i Secapital polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki Secapital.

Poręczenie, o którym mowa powyżej zostało udzielone nieodpłatnie.

Jednocześnie w związku z zawarciem ww. umowy poręczenia straciła moc umowa poręczenia z dnia 18 lutego 2013 roku za zobowiązania wobec Banku wynikające z Umowy Trójstronnej.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry