13/11/2015

Raport bieżący nr 70/2015: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 roku doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AA1 (Obligacje) oraz, zostało przydzielonych 100 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 100 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,00 punkty procentowe w skali roku (Marża).  Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Warunkach Emisji Obligacji serii AA1 sporządzonych na dzień 9 listopada 2015 roku w związku z ofertą prywatną obligacji serii AA1  przeprowadzaną przez KRUK S.A,  będzie wyższy niż 2,20, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego w skali roku. Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia na poziomie powyżej 2,20. Obniżenie Marży, uprzednio zwiększonej o 0,50 punktu procentowego w skali roku, do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy niż bądź będzie równy 2,20. Obniżona Marża  będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia  na  poziomie równym lub niższym niż 2,20.

 

Przewiń do góry