19/12/2014

Raport bieżący nr 70/2014: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z Bankiem Zachodnim WBK

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od KRUK S.A. (Emitent) - PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ, Fundusz) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu  19 grudnia 2014 roku został spełniony warunek zawieszający wskazany w Umowie w postaci zapłaty Ceny.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez PROKURA NS FIZ portfela wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, oraz zastawem rejestrowym (Portfel) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 443 mln zł za cenę w wysokości 70,2 mln zł (Cena). Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym. Zgodnie z Umową przeniesienie na nabywcę Portfela wraz z ewentualnymi zabezpieczeniami nastąpi pod warunkiem uiszczenia w całości ceny kupna, z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności art. 79 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Cena za pakiet została zapłacona w dniu dzisiejszym. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie Portfela wierzytelności na Fundusz. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry