22/10/2013

Raport bieżący nr 70/2013: Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Zleceniobiorca) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 października 2013 r. pomiędzy KRUK S.A. a PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ, Fundusz) kolejnego aneksu do Umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności zawartej w dniu 27 lutego 2006 r. (Umowa), łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK a spółką zależną Emitenta, Secapital S. a r. l. oraz jednostką od niej zależną PROKURA NS FIZ, w okresie od dnia 16 stycznia 2013 roku tj. publikacji raportu bieżącego nr 3/2013 do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 44 mln zł i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 

Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest aneks do Umowy zawarty w dniu 29 lipca 2013 r., pomiędzy KRUK S.A. a PROKURA NSFIZ (Aneks). Przedmiotem wspomnianej Umowy jest obsługa wierzytelności sekurytyzowanych, polegająca na gromadzeniu przez Zleceniobiorcę na rachunek Funduszu należności wynikających z wierzytelności nabytych przez Fundusz, poprzez podejmowanie w tym celu czynności na podstawie i w granicach prawa. Przedmiotem Aneksu, o którym mowa powyżej jest natomiast zasada ustalenia i zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonywania Umowy. Oszacowana przez Emitenta na okres 5 lat wartość wspomnianego Aneksu wynosi 10 mln zł. Wierzytelności pieniężne, objęte Aneksem, wynikają z umowy sprzedaży portfela wierzytelności zawartej pomiędzy PROKURA NSFIZ a Bank Zachodni WBK S.A. 

Wspomniana powyżej Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, przy czym Aneks o którym mowa powyżej nie wprowadził jakichkolwiek zmian w tym zakresie. 

Pozostałe warunki Umowy, w tym postanowienia wskazane w Aneksie, nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry