24/11/2011

Raport bieżący nr 70/2011: Nabycie aktywów o znacznej wartości

Spółka KRUK S.A. (Emitent)  informuje, iż w dniu wczorajszym  tj. 23 listopada 2011 roku Spółka zależna Emitenta Secapital  S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła aktywa o znacznej wartości od BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  z siedzibą w Rumunii na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 października 2011 r.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital S.à.r.l. 8872 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) wierzytelności o wartości nominalnej 216 289 468,67  RON (wartość wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 221 350 642,24 zł słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych 24/100)  za cenę nabycia stanowiącą 11,25% nominalnej wartości wierzytelności tj.  24 332 565,22   RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi  24 901 947,25  zł słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 25/100). Cena będzie płatna w 24 równych ratach miesięcznych w wysokości  1 012 099,06 RON każda (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 1 035 782,18 zł słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 18/100) .
Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich.
Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt, iż przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Nabycie aktywów finansowane będzie ze środków własnych Secapital S.à.r.l. 
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach Secapital S.à.r.l. wynosi  24.811.916,75  zł  i jest ustalana na podstawie ceny nabycia przeliczonej po średnim kursie NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy tj. na dzień 22.11.2011r.
Brak powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Secapital S.à.r.l., a BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  z siedzibą w Rumunii.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry