25/11/2011

Raport bieżący nr 70/2011/K: Korekta raportu bieżącego nr 70/2011 dotyczącego nabycia aktywów o znacznej wartości.

Spółka KRUK S.A. (Emitent) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 70/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku: jest „na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 października 2011 r.”  winno być „na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 listopada 2011r. ”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry