01/04/2020

Raport bieżący nr 7/2020: Uchwała Zarządu KRUK S.A. w sprawie skupu obligacji

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie skupu części  własnych, zdematerializowanych obligacji o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100,00 złotych lub 1.000,00 złotych, wyemitowanych przez Spółkę  w walucie PLN na podstawie stosownych uchwał Zarządu i będących w obrocie na rynku Catalyst (regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu) (Obligacje). Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Umorzenie Obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej, nie później niż 30 września 2020 r.  Emitent zastrzega sobie prawo wielokrotnego realizowania skupu Obligacji w terminie do 30 września 2020 r. Skup może być przeprowadzony w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.  Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu Obligacji nie przekroczy  25 mln złotych.

Przewiń do góry