11/03/2019

Raport bieżący nr 7/2019: Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z zakończeniem w dniu 11 marca 2019 roku V Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z publicznym programem emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzona dwie emisje obejmujące 300 000 obligacji Serii AG1 oraz 250 000 obligacji AG2, wyniosły 1 104 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 92 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 910 000 zł, - koszty promocji ofert obligacji – 102 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 2,01 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domów maklerskich w wysokości 880 000 zł, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry