12/02/2013

Raport bieżący nr 7/2013: Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 1.000 zł każda emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. (Obligacje serii P2), Zarząd KRUK S.A.(„Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lutego  2013 roku podjął Uchwałę Nr 5/2013 w przedmiocie ustalenia oprocentowania Obligacji serii P2 („Uchwała”).
 Zgodnie z Uchwałą oprocentowanie Obligacji serii P2 zostało ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 460 punktów bazowych.
W przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Memorandum Informacyjnym sporządzonym na dzień 5 lutego 2013 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii P2  przeprowadzaną w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych,  będzie wyższy niż 2,2 Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2 Wskaźnika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK S.A. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy bądź równy 2,2, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym spadek Wskaźnika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK S.A.

 

Przewiń do góry