07/03/2012

Raport bieżący nr 7/2012: Podpisanie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że dnia 7 marca 2012r. został podpisany Aneks do umowy kredytu rewolwingowego (dalej odpowiednio: Aneks i Umowa) zawartej dnia 8 kwietnia 2011 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) i przedstawionej w Aneksie nr 1 z dnia 8 kwietnia 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Kruk S.A.
Zgodnie z treścią Aneksu Bank udziela Emitentowi Kredytu Dodatkowego do kwoty 60 000 000,00 zł. na okres od dnia udostępnienia środków z kredytu do dnia ostatecznej spłaty.
Kredyt Dodatkowy udzielony  zostaje z przeznaczeniem na refinansowanie lub finansowanie nabycia na rynku polskim pakietów wierzytelności do wartości 70 % ich ceny zakupu:
a. bezpośrednio przez Emitenta, lub
b. przez jednostkę zależną Emitenta -  SeCapital S.a.r.l. (w przypadku finansowania nabycia pakietu przekazanie środków nastąpi w drodze podniesienia kapitału spółki i objęcia nowych udziałów przez KRUK S.A.), lub
c. przez fundusze sekurytyzacyjne funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej KRUK (w przypadku finansowania nabycia pakietu przekazanie środków nastąpi  w drodze nabycia przez Secapital S.a.r.l. certyfikatów wyemitowanych przez te fundusze).
Zgodnie z Aneksem termin ostatecznej spłaty Kredytu określonego w Umowie został zmieniony w stosunku do Umowy i wyznaczony na dzień 28 lutego 2015 r., natomiast Kredytu Dodatkowego został wyznaczony na dzień 6 marca 2013 r. Koniec Okresu dostępności kredytu tj. okresu w którym Emitent może żądać uruchomienia kredytu i po upływie którego, traci to prawo został określony w Aneksie na dzień 28 lutego 2014 r. dla Kredytu (zmiana w stosunku do Umowy) oraz na dzień 6 marca 2013 r. dla Kredytu Dodatkowego.
Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Kredyt oraz Kredyt Dodatkowy zabezpieczony jest pełnomocnictwem udzielonym na rzecz Banku do obciążania rachunków Emitenta prowadzonych w Banku oraz zastawem finansowym i rejestrowym na prawie polskim oraz zastawem finansowym na prawie luksemburskim  na udziałach w SeCapital S.a.r.l. oraz na finansowanych przez Bank pakietach wierzytelności.
Aneks nie przewiduje kar umownych.
Wartość Aneksu spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn.: wartość przedmiotu Aneksu przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Przewiń do góry