07/05/2011

Raport bieżący nr 7/2011: Zakończenie oferty publicznej akcji KRUK S.A.

Zarząd Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta"): (i) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Nowej Emisji”); oraz (ii) 8.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Sprzedawane”).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych:
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 14 - 18 kwietnia 2011 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 19 - 21 kwietnia 2011 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
26 kwietnia 2011 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:
Oferta obejmowała 9.300.000 akcji Spółki, w tym 1.100.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji oraz 8.200.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach publicznej sprzedaży przez Akcjonariusza Sprzedającego.

4. Stopa redukcji:
a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 67,224%;
b. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty:
Zapisy złożono na 11.207.481 akcji Spółki, w tym przez:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 2.837.481 akcji Spółki,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 8.370.000 akcji Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty:
W Ofercie przydzielono 9.300.000 akcji Spółki, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych- 930.000 akcji Spółki (wszystkie akcje były Akcjami Sprzedawanymi),
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 8.370.000 akcji Spółki (z czego 1.100.000 Akcji Nowej Emisji i 7.270.000 Akcji Sprzedawanych).

7. Cena, po jakiej akcje były subskrybowane/sprzedawane w Ofercie:
39,70 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją/sprzedażą:
W Ofercie zapisy złożyło 4.828 inwestorów, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4.049 inwestorów indywidualnych,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 779 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 4.828 inwestorom, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4.049 inwestorów indywidualnych,
b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 779 inwestorom instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy

11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej/ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 369.210.000 zł.

12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Według Spółki koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 3 mln zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki.

13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją/sprzedażą:
Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji/sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 2,73 zł.
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia Oferty przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, maja znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Przewiń do góry