28/06/2016

Raport bieżący nr 69/2016: Informacja o łącznej wartości umów zawartych pomiędzy Grupą KRUK a CEC Bank S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku  spółka zależna od Emitenta KRUK Romania S.r.l (KRUK Romania) zawarła umowę sprzedaży wierzytelności (Umowa) z CEC Bank S.A. (Bank), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Bankiem, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła wartość 72,6 mln zł netto i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest ww. Umowa. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez KRUK Romania od Banku portfela obejmującego wierzytelności zabezpieczone oraz niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 313,3 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 28 czerwca 2016 roku 306,5 mln zł) za cenę nabycia (Cena) wynoszącą 59,5 mln RON(wg. kursu średniego NBP z dnia 28 czerwca 2016 roku 58,2 mln zł).  

Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. 

Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry