13/11/2015

Raport bieżący nr 69/2015: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii W2 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji, w tym ceny emisyjnej oraz liczby emitowanych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2014 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. 

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 30 mln złotych. 

Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 2,90 punktu procentowego.

Okres zapadalności Obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Obligatariuszom nie przysługuje natomiast prawo wcześniejszego żądania wykupu Obligacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku obligacjach, tj. w sytuacji niewypełnienia przez Emitenta w terminie, całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, w przypadku połączenia emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpi w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie uprawniony do emitowania obligacji, jak również w przypadku likwidacji Emitenta. 

Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30.09.2015., Emitent posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 865 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 824 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej KRUK uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Emitenta.

Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), pełna informacja o szczegółowych warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu (Ostateczne Warunki Emisji Obligacji) udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

 

Przewiń do góry