17/12/2014

Raport bieżący nr 69/2014: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ przez spółkę zależną

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż zgodnie z potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii AR (CI) z dnia 17 grudnia 2014 roku spółka zależna Emitenta SECAPITAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL) objęła w drodze przydziału w dniu 17 grudnia 2014 roku CI PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). PROKURA NSFIZ wyemitował CI o wartości 13,85 zł każdy, w ilości 3.429.603 szt. o łącznej wartości 47.500.001,55 zł. CI zostały objęte w 100% przez SECAPITAL za kwotę 47.500.001,55 zł.

Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosi łącznie 47.500.001,55 zł. Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków własnych pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności.

Emitent posiada bezpośrednio 96,03% udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL uprawniających do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.

 SECAPITAL posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL.

 Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry