16/11/2011

Raport bieżący nr 69/2011: Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 16 listopada 2011 roku 3 716 960 certyfikatów inwestycyjnych (Certyfikaty) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL). 
Wykupione zostały następujące certyfikaty inwestycyjne PROKURA NSFIZ:
• certyfikaty serii B  w ilości 143 014 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100),
• certyfikaty serii I  w ilości 1 190 000 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100)
• certyfikaty serii J  w ilości 176 571 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100)
• certyfikaty serii K  w ilości 2 207 375 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100).
Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada jeszcze 54 040 860 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do O.
W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymała środki pieniężne w kwocie  27 059 468,80 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) równej łącznej wartości wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosiła 23 156 955,37 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć  tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100).
Środki uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez SECAPITAL na zakup pakietów wierzytelności.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania umorzonych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 
 

Przewiń do góry