16/12/2014

Raport bieżący nr 68/2014: Informacja o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Erste

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta tj. Secapital S.a.r.l. (Secapital, Cesjonariusz) zawarła z podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Erste tj. Banca Comerciala Romana SA (Cedent, Bank) umowę cesji wierzytelności (Umowa), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Erste w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 54,4 mln zł  i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta.

Największą pod względem wartości, spośród zawartych umów, jest ww. Umowa. Przedmiotem Umowy jest cesja wierzytelności Banku wynikających z umów kredytowych, które Cedent jako pożyczkodawca zawarł z klientami. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital  wierzytelności o wartości nominalnej 125 mln RON za cenę nabycia wynoszącą 28,8 mln RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 16 grudnia 2014 roku wynosi 27 mln zł) (Cena).

Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich. Umowa nie zawiera warunków zawieszających.

Umowa przewiduje dla Cesjonariusza karę umowną za opóźnienie w zapłacie Ceny w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia przy czym maksymalna wysokość kary może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry