10/10/2013

Raport bieżący nr 68/2013: Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwartale 2013 roku

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 października  2013 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnych wierzytelności nabytych oraz nakładów w okresie III kwartału 2013 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w III kwartale 2013 roku wyniosła 101 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 1,15 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w III kwartale 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 93 mln zł przy ich wartości nominalnej 1,4 mld zł. 

Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte prze Grupę w okresie trzech kwartałów 2013 roku wyniosły łącznie 285 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 2,8 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę za okres trzech kwartałów 2012 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 189 mln zł przy wartości nominalnej 2,5 mld zł. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w III kwartale roku obrotowego 2013 zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2013 r., którego publikacja została przewidziana na dzień 13 listopada 2013 roku. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry