14/11/2011

Raport bieżący nr 68/2011: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.11.2011 r., zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu  20.10.2011 r.
Treść zarejestrowanych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający wymienione zmiany, przyjęty Uchwałą nr 11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.10.2011 r.,  zostały opublikowane w raportach bieżących nr 59/2011 oraz 61/2011 z dnia 20.10.2011 r. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Przewiń do góry