27/06/2016

Raport bieżący nr 67/2016: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy cesji wierzytelności zawartej z Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2016 z dnia 23 czerwca  2016 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie z Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. z siedzibą w Sienie (Bank) umowy cesji wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku został spełniony warunek zawieszający w postaci zapłaty Ceny wynikającej z Umowy, o której mowa w ww. raporcie bieżącym. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na ItaCapital.
Przedmiotem Umowy było nabycie przez ItaCapital od Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 352 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 23 czerwca 2016 roku 1,5 mld zł) za cenę około 50,6 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 23 czerwca 2016 roku 221,6 mln zł).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry