16/12/2014

Raport bieżący nr 67/2014: Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wygranego przetargu na zakup portfela wierzytelności Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ, Nabywca) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę sprzedaży wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie portfela wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, oraz zastawem rejestrowym o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 443 mln zł za cenę w wysokości 70,2 mln zł (Cena). 

Przejście na nabywcę portfela wraz z ewentualnymi zabezpieczeniami nastąpi pod warunkiem uiszczenia w całości ceny kupna, z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności art. 79 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Nabycie wierzytelności, o których mowa powyżej zostanie sfinansowane ze środków własnych Nabywcy oraz kredytu bankowego. Wierzytelności zostaną ujęte w księgach rachunkowych PROKURA NS FIZ w wartości ewidencyjnej równej cenie nabycia.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Wartość Umowy jak również wartość nabytych wierzytelności przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania odpowiednio Umowy za znaczącą oraz wierzytelności za aktywa o znacznej wartości.

W związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Santander w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 11/2014, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 71,4 mln zł. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry