04/11/2011

Raport bieżący nr 67/2011: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 58/2011 z dnia 18 października 2011 r. Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu 04 listopada 2011 roku podjął Uchwałę Nr 49/2011 dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii K4  emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A.
Zgodnie z Uchwałą Nr 49/2011 Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału Obligacji serii K4 inwestorom, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii K4 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty.
Zarząd KRUK S.A. stwierdza, że emisja Obligacji serii K4 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii K4, każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, wobec czego stwierdza się zamknięcie prywatnej oferty Obligacji serii K4.
Obligacje serii K4 będą zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu CATALYST, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii K4.

Przewiń do góry