11/12/2014

Raport bieżący nr 66/2014: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii U3 (Obligacje). 

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 35.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 35 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 335 punktów bazowych. Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 12 listopada 2014 r. w związku z ofertą prywatną Obligacji przeprowadzaną w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych,  będzie wyższy niż 2,2 Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2, Wskaźnika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy bądź równy 2,2, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym spadek Wskaźnika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK.

 

Przewiń do góry