11/07/2012

Raport bieżący nr 66/2011 K: Korekta raportu bieżącego nr 66/2011 dotyczącego łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kap

Spółka KRUK S.A. (Emitent) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 66/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku: jest "[…}łączna wartość umów zawartych pomiędzy KRUK S.A. a spółką zależną[…]" winno być "[…] łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z
Grupy Kapitałowej KRUK a spółką zależną Emitenta[…]".
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry