03/11/2011

Raport bieżący nr 66/2011: Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 3 listopada 2011 r. pomiędzy KRUK S.A. a Secapital S. a r. l. z siedzibą w Luksemburgu umowy cesji wierzytelności, łączna wartość umów zawartych pomiędzy KRUK S.A. a spółką zależną Secapital S. a r. l. oraz jednostką od niej zależną PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie od 5 maja 2011 r. do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 58,38 mln zł netto, a tym samym przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania łącznej wartości zawartych umów za wartość znaczącą.
Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 3 listopada 2011 r., pomiędzy KRUK S.A. a Secapital S. a r. l. Przedmiotem wspomnianej umowy jest nabycie przez Emitenta od Secapital S. a r. l. trzech portfeli wierzytelności obejmujących łącznie 74850 wymagalnych niezabezpieczonych wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 927 713 272,54 RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 03.11.2011 r. wynosi 932 722 924,21 zł słownie: dziewięćset trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia jeden groszy) za cenę nabycia wynoszącą 40 373 409,21 zł. (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy). Wierzytelności pieniężne objęte umową wynikają z umów zawartych  pomiędzy Secapital S. a r. l., a Banca Comerciala Romana SA oraz Secapital S. a r. l., a Raiffeisen Bank S.A.
Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty pierwszej raty ceny, płatnej do 30 listopada 2011 r. w wysokości 100 000 zł. Kolejne raty: druga płatna do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 20 000 000 zł oraz trzecia płatna do 30 kwietnia 2012 r w wysokości 20 273 409,21 zł. 
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć wartość wskazaną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry