03/10/2013

Raport bieżący nr 65/2013: Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2013 z dnia 3 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 października 2013 roku podjął uchwały (Uchwały) w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii R4 oraz serii S1 ( Obligacje). 

Zgodnie z Uchwałami, Zarząd Spółki stwierdził, że emisje Obligacji doszły do skutku i że zostało przydzielonych:

 - 15.000 obligacji serii R4, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 15.000 tys. zł. 

- 25.000 obligacji serii S1, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25.000 tys. zł.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 450  punktów bazowych. Jednocześnie w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumentach Informacyjnych sporządzonych na dzień 3 września 2013 r. w związku z ofertą prywatną Obligacji będzie wyższy niż 2,2 Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2 Wskaźnika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku gdy Wskaźnik Zadłużenia będzie niższy bądź równy 2,2, począwszy od kolejnego okresu odsetkowego po okresie odsetkowym, w którym spadek Wskaźnika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK.

Przewiń do góry