27/10/2011

Raport bieżący nr 65/2011: Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Spółka KRUK S.A. (Emitent)  informuje, iż w dniu wczorajszym  tj. 26 października 2011 roku Spółka zależna Emitenta Secapital  S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła aktywa o znacznej wartości od BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  z siedzibą w Rumunii na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 26 października 2011 r.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital S.à.r.l. 12 190 (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) wierzytelności o wartości nominalnej 198 049 476, 85 RON za cenę nabycia stanowiącą 12% nominalnej wartości wierzytelności tj. 23 765 937, 22 RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 26 października 2011 roku wynosi  24 089 153,97 zł. słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 97/100).
Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich.
Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt, iż przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Nabycie aktywów finansowane jest ze środków własnych Secapital S.à.r.l. 
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach Secapital S.à.r.l. wynosi  24 067 764,62 zł. i jest ustalana na podstawie ceny nabycia przeliczonej po średnim kursie NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy tj. na dzień 25.10.2011r.
Brak powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Secapital S.à.r.l., a BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  z siedzibą w Rumunii
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Przewiń do góry