23/06/2016

Raport bieżący nr 64/2016: Zawarcie z Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. znaczącej umowy cesji wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku spółka zależna od Emitenta  ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital, Nabywca), w związku z zakończeniem negocjacji z Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. z siedzibą w Sienie (Bank) oraz po uzyskaniu niezbędnej zgody korporacyjnej, podpisała z Bankiem umowę cesji wierzytelności (Umowa).
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o fakcie prowadzenia oraz o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami zostało przez Emitenta w dniu 21 czerwca 2016 roku opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […] oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta [...], z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji i tym samym mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, jak również z uwagi na fakt, iż wymagane było uzyskanie niezbędnej zgody korporacyjnej.
Umowa przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 352 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 23 czerwca 2016 roku 1,5 mld zł) za cenę około 50,6 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 23 czerwca 2016 roku 221,6 mln zł)  (Cena). 
W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zgodnie z umową Cena zostanie zapłacona w terminie do 28 czerwca 2016 r.
Zawarta Umowa przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z powodu braku zapłaty Ceny wynikającej z Umowy. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 
Wartość Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą.

Przewiń do góry