27/09/2013

Raport bieżący nr 64/2013: Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. znaczącej umowy przelewu wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2013 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wygranej licytacji na zakup portfela wierzytelności Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2013 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ, Nabywca) zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) umowę przelewu wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie dwóch portfeli wierzytelności wynikających z tytułu czynności bankowych dokonanych z osobami fizycznymi o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 358,4 mln zł za cenę w wysokości 61,7 mln zł (Cena). Cena zostanie pomniejszona o kwotę wadium w kwocie 0,5 mln zł i będzie płatna w trzech ratach (Raty). 

Zapłata I Raty w wysokości 6,120 mln zł nastąpiła w dniu zawarcia Umowy. Zapłata I Raty w ww. terminie stanowiła wskazany w Umowie warunek zawieszający przeniesienia własności wierzytelności na Nabywcę.

Z kolei zapłata kolejnych rat w wysokości 27,540 mln zł każda nastąpi w terminie odpowiednio do 18 października i 18 listopada 2013 roku. 

Nabycie wierzytelności, o których mowa powyżej zostanie sfinansowane ze środków własnych Nabywcy oraz kredytu bankowego. Wierzytelności zostaną ujęte w księgach rachunkowych PROKURA NS FIZ w wartości ewidencyjnej równej cenie nabycia.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Wartość Umowy jak również wartość nabytych wierzytelności przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania odpowiednio Umowy za znaczącą oraz wierzytelności za aktywa o znacznej wartości.

W związku z zawarciem Umowy łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Credit Agricole w okresie od dnia 14 grudnia 2012 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 51/2012, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 79,5 mln zł. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi.

Przewiń do góry