27/10/2011

Raport bieżący nr 64/2011: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii O przez spółkę zależną od KRUK S.A

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 października 2011 roku powziął informację, iż zgodnie z Potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii O z dnia 27 października 2011 roku spółka zależna Emitenta o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu objęła w drodze przydziału w dniu 27 października 2011 roku niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii O PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ). PROKURA NSFIZ wyemitował niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii O ( „CI”) o wartości 7,20 zł (słownie: siedem złotych 20/100) każdy, w ilości 3.263.889 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) o łącznej wartości 23.500.000,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 80/100).  Niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii O zostały objęte w 100% przez SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu za kwotę 23.500.000,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 80/100).
Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą                      w Luksemburgu  wynosi łącznie 23.500.000,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 80/100).
Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wysokości 15.199.800 zł (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) oraz ze środków własnych w wysokości 8.300.200,80 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy dwieście złotych 80/100).
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Przewiń do góry