25/09/2013

Raport bieżący nr 63/2013: Ustalenie Programu Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 września 2013 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. 

W związku z realizacją Programu Emisji Obligacji Emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt Emisyjny). Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie został w dniu dzisiejszym przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji.

Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu Emisji Obligacji przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje.

Przewiń do góry