24/10/2011

Raport bieżący nr 63/2011: Znaczne pakiety akcji

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”; „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2011 roku powziął wiadomość, iż akcjonariusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (”Fundusz”),   z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ludnej 2; 00 – 406 Warszawa w wyniku transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonych  w dniu 19 października 2011 roku, stał się posiadaczem akcji, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki KRUK S.A.
Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza liczba akcji posiadanych przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, przed zmianą, wynosiła 833 763 szt. (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy sztuki) akcji, co stanowiło 4,93% udziału w obecnym kapitale zakładowym Emitenta oraz  był uprawniony do 833 763 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) głosów na walnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło  4,93% ogólnej liczby głosów.
Liczba akcji posiadanych przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny na rachunku papierów wartościowych w dniu 24 października 2011 roku wynosi  863 333szt. (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy sztuki) akcji, co stanowi 5,11% udziału w obecnym kapitale zakładowym Emitenta. Akcje te uprawniają do  863 333 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy)  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki KRUK S.A. co stanowi 5,11% ogólnej liczby głosów.

Przewiń do góry