08/08/2023

Raport bieżący nr 61/2023: Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2023 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AO1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 750 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 75 000 000 zł. Zapisy na oferowane 750 000 Obligacji prowadzono od 24 lipca 2023 roku (włącznie) do 7 sierpnia 2023 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 1 124 Inwestorów skutecznie złożyło 1 380 zapisów na 1 230 309 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 39,04%, Spółka przydzieliła 750 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 108 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.

Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 75 000 000 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry