20/10/2011

Raport bieżący nr 61/2011:Tekst jednolity statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 20 październik

Zarząd KRUK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 października 2011 roku podjęło Uchwałę nr 11/2011 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Tekst jednolity uwzględnia zmiany, wprowadzone: - Uchwałą nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 20 października 2011 roku, - Uchwałą nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 20 października 2011 roku, - Uchwałą nr 10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 20 października 2011 roku, Zmiany w statucie zaczną obowiązywać od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Wyszczególnienie zmian Statutu KRUK S.A. oraz tekst jednolity Statutu KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 20 października 2011 roku, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Przewiń do góry