25/07/2023

Raport bieżący nr 60/2023: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informację z dnia 25 lipca 2023 r. (Informacja) , że w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (NNLife OFE). W dacie zakończenia likwidacji NNLife OFE nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (Generali OFE), w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki przekroczył próg 5%. Otrzymana Informacja jest o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) - (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło zakończenie likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „NNLife OFE”). W dacie zakończenia likwidacji NNLife OFE nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Generali OFE”), w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk S.A. (dalej „Spółka”) przekroczył próg 5%.

Przed likwidacją NNLife OFE

Łącznie Generali OFE i NNLife OFE posiadały 1 624 510 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji, co stanowiło 8,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 624 510 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,41% udziału w ogólnej liczbie głosów; W tym Generali OFE posiadał 797 135 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji, co stanowiło 4,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 797 135 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,13% udziału w ogólnej liczbie głosów; 

Po likwidacji NNLife OFE

Generali OFE posiada łącznie 1 624 510 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji, co stanowiło 8,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 624 510 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,41% udziału w ogólnej liczbie głosów; Nie występują podmioty zależne od Generali OFE posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Generali OFE byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero. Łączna suma liczby głosów Generali OFE obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1 624 510 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziesięć) co stanowi 8,41% udziału w ogólnej liczbie głosów.”
 

Przewiń do góry