17/03/2021

Raport bieżący nr 6/2021: Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2020 rok oraz rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

W związku z powzięciem przez Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w dniu 17 marca 2021 roku informacji o wstępnym, szacunkowym skonsolidowanym wyniku finansowym netto Grupy KRUK (Grupa) za rok 2020, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.  
Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za 2020 rok wynosi 81 mln zł. 
Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent szacuje, że wstępna EBITDA gotówkowa* Grupy KRUK za 2020 rok wyniosła 1 236 mln zł i była o 10% większa w stosunku do 2019 roku. 
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2020 rok, którego publikacja została przewidziana na 25 marca 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą  rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 8 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej KRUK. Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK.
* EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych
 

Przewiń do góry