16/01/2017

Raport bieżący nr 6/2017: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 125/2016 z 22 grudnia 2016 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 roku  roku, zawarta została wiążąca umowy (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital, Nabywca), a Banca IFIS z siedzibą w Wenecji. (Umowa, Sprzedający).
Umowa przewiduje nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 744,6mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 16 stycznia 2017 roku 3,26 mld zł). 
W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zgodnie z umową Cena zostanie zapłacona w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry