20/11/2014

Raport bieżący nr 59/2014: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.à r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 855 793 000 zł do kwoty 946 702 000 zł poprzez utworzenie 90 909 nowych udziałów kategorii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 90 909 000 zł.

Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez Emitenta. Nowo objęte udziały stanowią 9,6% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1,1 tys. zł za każdy udział.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada bezpośrednio  907 402 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 907 402 000 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 946 702 udziałów o łącznej wartości 946 702 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytów bankowych. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez SECAPITAL zostaną wykorzystane na wypłatę dywidendy dla Emitenta.

Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 95,85% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu SECAPITAL.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry