19/11/2014

Raport bieżący nr 58/2014: Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby

Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Kruk S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, zawartych w dniu 12 listopada 2014 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 13 listopada 2014 roku Aviva OFE posiadał 1.726.165 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,14% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.726.165 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,14% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, na dzień 14 listopada 2014 roku Aviva OFE posiadał 1.676.165 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.676.165 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,85% ogólnej liczby głosów.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także dalszego zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.”

Przewiń do góry