08/08/2013

Raport bieżący nr 58/2013: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku polegających na wykreśleniu §11 ust. 3 i 4 oraz ust. 6 i 7. Treść zarejestrowanych zmian Statutu Spółki oraz jego tekst jednolity uwzględniający ww. zmiany zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry