28/09/2011

Raport bieżący nr 57/2011: Spełnienie się warunku zawieszającego

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 52/2011 z dnia 22 września 2011 roku informuje, iż w dniu 28 września 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy z dnia 22 września 2011 roku było nabycie portfela wierzytelności obejmującego 24 915 bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, wynikających z różnych tytułów, w tym z tytułu dokonanych przez Bank czynności bankowych o łącznej wysokości nominalnej (rozumianej jako suma kapitału, odsetek i kosztów) 346 391 211,33 złotych (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych trzydzieści trzy grosze). 

Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny netto nabycia portfela wierzytelności wynoszącej na dzień zawarcia umowy 72 600 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry