24/07/2013

Raport bieżący nr 56/2013: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 534/13 w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E spółki KRUK S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 r. powziął informację o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą w dniu 24 lipca 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 27.896 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostaną oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000010.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu rejestracji ww. akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpiło zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 r.

Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta wynosi 16.928.236 zł i dzieli się na 16.928.236 akcji, z których przysługuje prawo do 16.928.236 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.

Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- 2.692.220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11.366.600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1.250.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491.520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1.100.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 27.896 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Przewiń do góry