26/09/2011

Raport bieżący nr 56/2011: Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii N przez spółkę zależną od KRUK S.A

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2011 roku powziął informację, iż zgodnie z Potwierdzeniem przydziału niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii N z dnia 26 września 2011 roku spółka zależna Emitenta o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu objęła w drodze przydziału w dniu 22 września 2011 roku niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii N PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ). PROKURA NSFIZ wyemitował niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii N ( „CI”) o wartości 7,32zł (słownie: siedem złotych 32/100) każdy, w ilości 9.112.000 (słownie: dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy) o łącznej wartości 66.699.840 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy osiemset  czterdzieści  złotych ).  Niepubliczne imienne certyfikaty inwestycyjne serii N zostały objęte w 100% przez SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu za kwotę 66.699.840 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset  czterdzieści  złotych ).
Wartość ewidencyjna nabytych CI w księgach rachunkowych SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą  w Luksemburgu  wynosi łącznie 66.699 840 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset  czterdzieści  złotych).
Nabycie CI zostało sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wysokości 55.599.500 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) oraz ze środków własnych Emitenta w wysokości 11.100.340 zł (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści złotych).
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane z emisji CI będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry