12/08/2022

Raport bieżący nr 55/2022: Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM4

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt).

Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 600 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 60 000 000 zł. Zapisy na oferowane 600 000 Obligacji prowadzono od 27 lipca 2022 roku (włącznie) do 10 sierpnia 2022 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 1 014 Inwestorów skutecznie złożyło 1 179 zapisów na 778 582 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 22,94%, Spółka przydzieliła 600 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 004 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.

Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 60 000 000 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry