21/09/2015

Raport bieżący nr 55/2015: Wykup obligacji własnych w ramach okresowej amortyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2015 z dnia 2 września 2015 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że zgodnie z warunkami emisji niezabezpieczonych obligacji, odpowiednio serii M1 oraz N1, zasymilowanych, notowanych pod skróconą nazwą KRU0316 oraz oznaczonych kodem PLKRK0000176 (Obligacje), określonymi w Memorandach Informacyjnych sporządzonych w związku z emisją obligacji odpowiednio dla serii M1 oraz dla serii N1 (Memoranda Informacyjne) w dniu 21 września 2015 r. przeprowadził przymusowy wykup części Obligacji (Okresowa Amortyzacja).

Okresową Amortyzacją zostało objęte 12.000 Obligacji.

Wykup przedmiotowych Obligacji w ramach Okresowej Amortyzacji został dokonany według ich wartości nominalnej, a wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu, zostały umorzone.

Informacje o Obligacjach zostały przekazane raportami bieżącymi nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku oraz 8/2012 z dnia 8 marca 2012 roku dotyczącymi emisji niezabezpieczonych obligacji, odpowiednio serii M1 oraz N1

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry