26/09/2011

Raport bieżący nr 55/2011: Zmiana strony umowy znaczącej i zapłata ceny za portfele wierzytelności.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Raportu bieżącego nr 46/2011 z dnia 07 września 2011 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 września 2011 roku zawarta została pomiędzy KRUK S.A. a jednostką zależną od Emitenta Secapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu umowa przeniesienia  praw i obowiązków wynikających z umowy znaczącej, o której zawarciu Emitent informował w ww. raportach.
Na podstawie umowy przeniesienia  Secapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu przeniósł wszelkie przysługujące mu prawa i obowiązki wynikające z umowy znaczącej, a Emitent nabył wszystkie te prawa i obowiązki w tym zobowiązanie do nabycia portfeli pożyczkowych Santander Consumer Finance a.s. i Santander Consumer Leasing s.r.o. na warunkach i zasadach określonych w umowie znaczącej.
Umowa przeniesienia praw i obowiązków dotyczy następujących portfeli:
1.)  4.063 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Republika Czeska) o wartości nominalnej wynoszącej na dzień 31 stycznia 2011 r.  CZK 424.499.242 (tj. 70.169.724,70 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 21 czerwca 2011 roku). Cena nabycia niniejszego portfela wynosić będzie 8,00% łącznej wartości nominalnej cesjonowanych wierzytelności.
2.)  2 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Leasing s.r.o. (Republika Czeska) o wartości nominalnej wynoszącej na dzień 31 stycznia 2011 r. CZK 685.416 (tj. 113.299,26 PLN wg średniego kursu ustalonego dla CZK przez NBP na dzień 21 czerwca 2011 roku). Cena nabycia niniejszego portfela wynosić będzie 8,00% łącznej wartości nominalnej cesjonowanych wierzytelności.
3.) 731 pożyczek niezabezpieczonych udzielonych przez Santander Consumer Finance a.s. (Słowacja) o wartości nominalnej wynoszącej na dzień 31 stycznia 2011 r. EUR 4.404.873 (tj. 17.552.537,93 PLN wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 21 czerwca 2011 roku). Cena nabycia niniejszego portfela wynosić będzie 16,00% łącznej wartości nominalnej cesjonowanych wierzytelności.
Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zapłacił cenę nabycia ustaloną wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r. w kwocie 21.369.939,70 CZK (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć  70/100) oraz w kwocie 653.065,15 EUR (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć 15/100) za  wyżej wymienione portfele wierzytelności.  Według średniego kursu ustalonego dla CZK oraz EUR przez NBP na dzień zapłaty ceny tj. 26 września 2011 roku łączna cena w złotych polskich wynosi  6 688 989,37 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 37/100).
Ostateczna cena za portfele wierzytelności zostanie ustalona na dzień przeniesienia wierzytelności z uwzględnieniem wpływów z tytułu wpłat, wierzytelności wycofanych lub usuniętych na zasadach określonych w umowie znaczącej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry