21/12/2012

Raport bieżący nr 54/2012: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy przelewu wierzytelności zawartej z Credit Agricole Bank P

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od KRUK S.A. (Emitent) - PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) znaczącej umowy przelewu wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu  21 grudnia 2012 roku został spełniony warunek zawieszający wskazany w Umowie w postaci zapłaty II Raty.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez PROKURA NSFIZ portfela wymagalnych wierzytelności pieniężnych Banku wobec jego dłużników w łącznej ilości 37 419 o wartości nominalnej 367,6 mln zł za cenę w wysokości 59 mln zł (Cena), pomniejszoną o kwotę wadium w kwocie 0,5 mln zł, płatnej w dwóch ratach (Raty). Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym. Zgodnie z Umową przeniesienie wierzytelności na PROKURA NSFIZ nastąpi pod warunkiem zapłaty II Raty w wysokości 53,1 mln zł. Cena za pakiet została zapłacona w dniu dzisiejszym. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na PROKURA NSFIZ. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry