23/09/2011

Raport bieżący nr 54 / 2011: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd KRUK S.A.("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 56, 54 - 204 Wrocław, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 października 2011 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej;
6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
9.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd KRUK S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz planowane zmiany w Statucie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry