14/10/2011

Raport bieżący nr 54/2011/K: Korekta projektów uchwał zawartych w Raporcie nr 54/2011 dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu NWZA

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu skorygowane projekty  uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 20 października 2011 roku. Korekty uchwał nr 3/2011, 4/2011 oraz 6/2011 dokonuje się ze względu na potrzebę doprecyzowania i uzyskania jednoznacznego brzmienia dotychczasowych zapisów. Korekty uchwały nr 11/2011 dokonuje się z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry